Vedtægter

V  E  D  T  Æ  G  T  E  R§ 1 Navn og formål


Foreningens navn er Byforum Hirtshals. Foreningens hjemsted er Hirtshals.

 

Foreningens formål er gennem initiativer og samarbejde at skabe basis for vækst og udvikling i bred forstand i 9850 Hirtshals lokalområde, herunder at indsamle, evaluere og koordinere idéer fra lokale foreninger, virksomheder og borgergrupper samt at etablere sig som en handlekraftig, lokal samarbejds- og sparringspartner med Hjørring Kommunes politikere og embedsmænd.

 

Byforum Hirtshals er til for borgerne og for at fremme et engageret, lokalt præg på udviklingen af lokalmiljøet.

 

§ 2 Optagelse, udmeldelse og eksklusion

 

Som medlemmer kan optages foreninger, sammenslutninger, interessegrupper, enkeltpersoner og virksomheder med relationer til Hirtshals, som ønsker at bakke op om Byforums aktiviteter.

 

Beslutning om at godkende eller nægte optagelse af et medlem træffes af foreningens bestyrelse med 2/3 majoritet.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt.

 

Æresmedlemmer og ekstraordinære medlemmer kan udnævnes af bestyrelsen med 2/3 majoritet.

 

§ 3 Generalforsamlingen

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der udgøres af repræsentantskabet.

 

Medlem af repræsentantskabet er alle foreningens medlemmer, idet alle medlemmer som udgangspunkt udpeger et medlem af repræsentantskabet.


Foreninger, sammenslutninger, interessegrupper og virksomheder kan dog efter ønske udpege 2 medlemmer af repræsentantskabet.

 

Lokalpolitikere, bosat i 9850 Hirtshals-området, er fødte medlemmer af repræsentantskabet.

 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i inden udgangen af februar måned.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund og dagsorden.

 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom.

 

Indkaldelse skal ske med 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden og skal finde sted ved mail, sms eller brev til de enkelte medlemmer – men kan også efter bestyrelsens ønske tillige ske ved indkaldelse i lokale medier.

 

Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer af repræsentantskabet og alle er samtidig stemmeberettigede.

 

Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Regnskab med revisorpåtegning.
 4. forslag fra medlemmer eller bestyrelse.
 5. Valg til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor.

 

Om generalforsamlingen gælder i øvrigt følgende:

 

 • Generalforsamlingen skal ledes af en dirigent der udpeges af bestyrelsen.
 • På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed og fremlægger regnskab for det forløbne regnskabsår. I forbindelse hermed skal ligeledes udpeges bestyrelse og revisor.
 • Forslag fra medlemmer eller bestyrelse, der ønskes undergivet afstemning på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendt til repræsentantskabets medlemmer 7 dage inden generalforsamlingen.
 • Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed med mindre andet følger af nærværende vedtægt.
 • Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme.
 • Afstemning skal finde sted skriftligt, når blot én af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.
 • Foreningens regnskab følger kalenderåret og regnskabet skal før den ordinære generalforsamling revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 

§ 4 Kontingent

 

Kontingent fastsættes af bestyrelsen for hvert kalenderår og indbetales senest to måneder efter påkrav fra foreningen.

 

Finder indbetaling ikke sted inden denne frist, slettes restanten som medlem, hvis ikke bestyrelsen træffer anden bestemmelse.

 

§ 5 Bestyrelsen og tegningsret

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst fem medlemmer, der af sin midte vælger en formand, næstformand, sekretær og kasserer. Derudover vælges en revisor udenfor bestyrelsen.

 

Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender og disponerer over dens midler. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen udadtil af formanden, i dennes forfald af næstforanden og kassereren i fællesskab. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura til varetagelse af bestemte forretninger.

 

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på 3 medlemmer og beslutter rammerne for det daglige arbejde i en forretningsorden for bestyrelsen og forretningsudvalget.

 

Bestyrelsens beslutninger træffes – når andet ikke er fastsat i nærværende vedtægter – ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens respektive næstformandens stemme udslagsgivende.

 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen af og blandt repræsentantskabets medlemmer.

 

I det omfang der etableres arbejdsgrupper, skal disse organisere sig med formand og sekretær, og antallet af medlemmer i en sådan arbejdsgruppe fastsættes af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen kan knytte særlige sagkyndige til sig og nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgaver.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at den ene halvdel afgår i ulige år og den anden halvdel afgår i lige år. Den første bestyrelse består af 9 medlemmer og udgøres for 2017 og 2018 af stiftelsesgruppen ved generalforsamlingen. Ved generalforsamlingen for 2018 fratræder 4 medlemmer af bestyrelsen efter lodtrækning, men genvalg kan finde sted. Ved generalforsamlingen for 2019 vil de øvrige bestyrelsesmedlemmer være på valg.

 

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide kan et bestyrelsesflertal foretage suppleringsvalg inden næstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 6 Hæftelse

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

 

§ 7 Orientering af medlemmer

 

Foreningen er forpligtet til at orientere sine medlemmer om sin forretningsførelse og beslutninger, dels ved afholdelse af informationsmøder, dels ved brev eller pr. mail, når bestyrelsen finder behov herfor.

 

§ 8 Lovændringer og opløsning af foreningen

 

Ændring af foreningens vedtægter og opløsning af foreningen kan vedtages af generalforsamlingen med 2/3 majoritet.

 

Ved foreningens opløsning tilfalder dens mulige formue et beslægtet formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

 

 

 

Ændring af § 3 stk. 5 vedtaget på ordinær generalforsamling den 30. januar 2023

 

I bestyrelsen:

                                                                                                                                   

Jørgen Rottbøll                                                          John Kongerslev

 

Ole Møgelmose                                                         Jørgen Christensen

                                                                                                                     

Kurt Bærentsen                                                         Erik A. Krage

                                                                                                                               

Anders Pedersen                                                       

 

Dirigent:

 

Olav Pedersen