Generalforsamling

Referat

Ordinær generalforsamling den 30. januar 2023

 

 

Den 30. januar 2023 kl. 19 afholdtes der ordinær generalforsamling i Byforum Hirtshals på Det gamle Rådhus i Hirtshals.

 

Til stede var 37 medlemmer af Byforum Hirtshals.

 

Dagsorden var ifølge vedtægterne således:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Regnskab med revisorpåtegning.
  4. forslag fra medlemmer eller bestyrelse: Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring af § 3 stk. 5: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt ”i januar måned” – ændres til ”inden udgangen af februar måned”.
  5. Valg til bestyrelsen – jf. vedtægterne afgår 3 medlemmer: Gry Bruun Nielsen, Jørgen Christensen og Kurt Bærentsen - Gry udtræder, Jørgen og Kurt modtager genvalg.
  6. Valg af revisor.

 

Ad 1.   

Formanden John Kongerslev oplyste, at bestyrelsen havde udpeget Olav Pedersen som dirigent.  

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig, idet der var udsendt en mail til alle medlemmerne den 7. januar 2023 med indkaldelse indeholdende dagsorden.  

 

Ad 2.

Jørgen Rottbøll fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år, og beretningen vedhæftes referatet som en bestanddel af dette. Der var ingen spørgsmål til beretningen, hvorefter den blev enstemmigt godkendt.

 

Ad 3.

Regnskabet blev fremlagt af John Kongerslev. Regnskabet udviste et overskud på kr. 17.218 og en egenkapital på kr. 61.421. Regnskabet var påtegnet af generalforsamlingsvalgt revisor Ole Rimmen. Regnskabet godkendtes enstemmigt uden bemærkninger.

 

Ad 4.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring således som anført i dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

 

Ad 5.

Genvalgt til bestyrelsen blev Jørgen Christensen og Kurt Bærentsen uden afstemning.

 

Ad 6.

Ole Rimmen blev genvalgt som revisor.

 

Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet tilbage til formanden, der herefter orienterede om Byforums aktuelle planer og kommende aktiviteter.

 

Generalforsamlingen hævet.  

___________________

Olav Pedersen

Dirigent

 

Bestyrelsens beretning for 2022


Byforum har nu eksisteret i 5 år, og vi har opnået den position vi har stilet efter: Som interesseorganisation for byens borgere har vi været med til at præge beslutningsprocessen i Kommunen vedr. vores by, og vi har ved realisering af adskillige projekter været med til at gøre Hirtshals til et mere spændende sted. Vi er nu kendt og accepteret både i Kommunen, men også lokalt, hvor vi oplever stor opbakning til det meste af det vi arbejder med.


Medlemssituationen: Vi har pt. 110 medlemmer, heraf 23 firmaer og 2 foreninger. Nogenlunde tilfredsstillende set i relation til byens størrelse, men vi så jo gerne mange flere medlemmer. Jo flere vi er,- des større indflydelse kan vi påregne. Så enkelt er det jo.


Vi arbejder på flere forskellige indsatsområder: Vores udsigtssti har fyldt mest, og det var en stor glæde at kunne indvie 1. etape på Leret i juni. Det ser ud til at både de lokale og turisterne har taget den til sig. I år følger etapen fra Den grønne Plads til Banegårdspladsen. Også Ringstien rundt om byen gennem de forskellige grønne områder er færdig. Disse stier samt meget andet bliver flittigt passet af vores flinke fortovsmatroser, der yder en stor indsats til glæde for os alle. Derudover arbejder vi i Byforum med trafiksikringsprojekter, udsmykningsprojekter og planlægning for hvordan fremtidens Hirtshals skal se ud. Også ungeområdet har vores bevågenhed, og selv om det ikke er vores fortjeneste er det da godt at Den frie Fagskole er etableret, og at der også kommer til at ske noget på uddannelsesfronten på Nordsøen. Jeg vil ikke gå nærmere ind på de enkelte indsatsområder, da John Kongerslev vil gennemgå dem senere, men der er nok at tage fat på.


Vi håber at der blandt vores medlemmer er nogle der vil indgå i arbejdet enten i bestyrelsen eller i en af de arbejdsgrupper der etableres. Vi klør på, og selv om alt tager meget længere tid end vi oprindelig forventede, kan vi jo se, at vores indsats efterhånden har båret god frugt, og det er jo en god opmuntring for det fortsatte arbejde. Det vi udretter, gør vi jo ulønnet, og drivkraften er ønsket om at gøre noget for vores lokalsamfund. Det gør vi lige som rigtig mange andre frivillige gør en god indsats for sportslivet, for fyret, for museet, for fiskefestival og musikliv og inden for flere andre områder. Det kaster jo ikke meget af sig, men det er meget givende for de deltagende alligevel, og jeg vil opfordre alle med lidt overskud til at gå ind i arbejdet.