Generalforsamling

Referat

Ordinær generalforsamling den 14. marts 2022

 

Den 14. marts 2022 afholdtes der ordinær generalforsamling i Byforum Hirtshals på det gamle rådhus i Hirtshals.

 Til stede var 17 medlemmer af Byforum Hirtshals.

 

Dagsorden var ifølge vedtægterne således:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Regnskab med revisorpåtegning.
 4. forslag fra medlemmer eller bestyrelse.
 5. Valg til bestyrelsen – jf. vedtægterne afgår 5 medlemmer: Jørgen Rottbøll, Ole Møgelmose, Anders Pedersen, Erik A. Krage og John Kongerslev - alle er villige til genvalg
 6. Valg af revisor.

   

  Ad 1.   

  Formanden John Kongerslev oplyste, at bestyrelsen havde udpeget Olav Pedersen som dirigent.  

  Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig, idet der var udsendt en mail til alle medlemmerne den 17. februar 2022 med indkaldelse indeholdende dagsorden.  

   Der blev givet tilgivelse for, at generalforsamlingen først blev afholdt i marts måned, idet den ifølge vedtægterne skulle have været afholdt i januar måned. Udsættelsen skyldes Corona-situationen. Ingen af de mødte havde indvendinger herimod.   

   

  Ad 2.

  Jørgen Rottbøll afleverede bestyrelsens beretning for det forløbne år, og beretning vedhæftes referatet som en bestanddel af dette. Efterfølgende var der ikke nogen væsentlig diskussion, og beretningen blev enstemmigt godkendt.

   

  Ad 3.

  Regnskabet blev fremlagt af John Kongerslev. Regnskabet udviste et overskud på ca. 5.000,00 kr. Dette var tilfredsstillende set i lyset af forrige års underskud.

  Regnskabet, der var revisorpåtegnet fra BDO, blev godkendt enstemmigt.

   

  Ad 4.

  Der var ingen forslag.

   

  Ad 5.

  Genvalgt til bestyrelsen blev Jørgen Rottbøll, Ole Møgelmose, Anders Pedersen, Erik A. Krage og John Kongerslev uden afstemning.

   

  Ad 6.

  John Kongerslev oplyste, at revisionsselskabet BDO havde oplyst, at kravene til revisionen efterhånden var blevet så betydelige, at omkostningerne i forhold til en institution som Byforum, vil være uforholdsmæssigt store.

  På baggrund heraf foreslog John Kongerslev, at i stedet for BDO valgtes tidligere stats.aut. revisor Ole Rimmen. Orienteringen blev taget til efterretning og Ole Rimmen blev valgt som ny revisor.

   

  Eventuelt

  Her fremkom en række spørgsmål og kommentarer til Byforums aktiviteter. Det blev blandt andet oplyst, at der var 5 medlemmer af Fortorvsmatroserne, at Friserne af Lars Nielsen nu er overdraget til Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn og Byforum samt at Lokalhistorisk Selskab fornyer deponeringsaftalerne med de interessenter, der har friserne ophængt og har forpligtelsen til at holde disse forsikret. Der var også en efterlysning efter Kenn André Stillings produkter. Der var ingen der vidste hvor de var forsvundet hen.

   

  Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet tilbage til formanden, der herefter orienterede om Byforums aktuelle planer og kommende aktiviteter.

   

  Generalforsamlingen hævet.  

   __________________

  Olav Pedersen

  Dirigent  Bestyrelsens beretning for 2021


  Bestyrelsens beretning 14. marts 2022.

  Også 2021 blev i høj grad påvirket af Coronaen, og mange mennesker og aktiviteter har været ramt. Nu ser det ud til at lysne,- i hvert fald på den front, og vi kan se frem til et år med et mere normalt aktivitetsniveau,- naturmøde, nordmænd og andre turister og mere gang i den for restauranter, handlende og seværdigheder. Vores forening er i god gænge, og vi har det seneste år oplevet en betydelig medlemstilgang samtidig med at flere planlagte tiltag nu er under realisering. Det har været en glæde for bestyrelsen at opleve en øget accept af foreningens virke i lokalsamfundet, og en stor opbakning til de projekter vi har gang i.


  Vi har arbejdet med følgende projekter:

  Udsigtsstien: Selv om det desværre ikke i første omgang lykkedes at få finansieringen på plads for hele stiforløbet, accepterede de bevilgende fonde alligevel at yde fuld støtte til vestdelen,- altså den del der går fra den tidligere station til fyret. Og efter endt projektering er arbejdet nu godt i gang, som man kan se, hvis man kommer forbi ”Leret”. Etapen ”Den grønne Plads” til fyret forventes anlagt inden Påske. Udsigtspunktet ”Havudsigten” på Leret, som er projekteret som et selvstændigt projekt, bliver færdig sammen med stiforløbet. Det bliver et flot sted med den halvrunde bænk, som falder smukt ind i terrænet, og hvorfra man har en fin 180 graders udsigt over Skagerak. Strækningen fra ”Den grønne Plads” til Stationen forventes færdig i løbet af efteråret. Ud over ”Havudsigten” og ”Solnedgangspladsen” vil der flere steder på stiforløbet blive opsat borde-bænksæt i Daumiller smukke design.


  Ringstien: Fortovsmatroserne,- Byforums gæve og dygtige frivillige, der beredvilligt stiller op og løser opgaver for Byforum og for hele byen når ting skal ske, er langt fremme med at færdiggøre Udsigtsstiens fortsættelse, Ringstien. Denne starter, hvor Udsigtsstien slutter,- ved fyret og går herfra hele vejen rundt om byen gennem Nejst plantage og de forskellige anlæg i byens udkant tilbage til Nordsøen,- som bliver Udsigtsstiens andet endemål. På det samlede stisystem kan man nu bevæge sig hele vejen rundt om byen på en 9,4 km lang rute. Ringstien er i videst mulig omfang anlagt på eksisterende stier, men det har været nødvendigt med lidt savning og megen oprydning, og visse sumpede strækninger kræver belægning med flis eller grus. Desuden er der et par steder bygget spang over grøfter. Arbejdet er sket med støtte og opbakning fra Kommune og Naturstyrelsen. Samlet bliver dette stisystem en fin og lang tur for de adrætte, og måske kan ruten når den er helt færdig give anledning til et årligt motionsløb ”Tour de Hirtshals”.


  Masterplan: Arbejdet med et samlet indspil fra byen Hirtshals til Hjørring Kommune om en fremtidsplan for byudvikling er gået i gang som et samarbejde mellem Byforum, Hirtshals Handel og Erhverv og Hirtshals Turistforening. Det er vigtigt, at vi over for Kommunen forsøger at tale med en samlet og enig stemme. Sammen er vi stærke. Vi vil gerne lokalt være med til at præge udviklingen i vores by og fungere som troværdige sparringspartnere med Kommunen, som i sidste ende er beslutningstageren. Vi fokuserer på områder som Vesthavnen, Bymidten, skole og undervisning, byforskønnelse og bosætning. Vi ser det som væsentligt, at det initiativ, og de mange gode ideer der blomstrer i vores lokalsamfund bliver en væsentlig del af beslutningsprocessen frem mod en god fremtid med ny fremgang for vores by. Det synes Kommunen også at være indstillet på.


  Andre initiativer – lobbyarbejde:

  Efter flere års dialog med Kommunen, er der nu på Hovedvejen lavet et helle-anlæg som forberedelse til en sikker fodgængerovergang over Hovedvejen fra Hans Jensens Allé vest om Grønnevej op til Nejst og Idrætsfaciliteterne der. Samtidig er farten blevet reguleret. En rampe eller trappe i nordskrænten mangler endnu. 

  Efter et tilsvarende langvarigt lobbyarbejde etableres der også i år fortov og hastighedsbegrænsning langs Kystvejen op forbi Hotel Fyrklit. Mange går eller cykler den vej, og smal som den er nu er den ikke tilstrækkelig sikker.

  Lars Nielsen friserne fra den gamle auktionshal er nu registrerede. På Byforums initiativ har Kommunen overdraget ejerskabet til Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals & Omegn, og Byforum samarbejder med Lokalhistorisk vedr. forvaltning og handling af friserne. Nogle enkelte friser er tilsyneladende gået til, og det er ærgerligt, men det meste er heldigvis i behold. Nu ved vi hvor de er, og det er vores forhåbning, at de med tiden kan udstilles samlet en multi/kulturhal, som kan være til glæde for alle dele af vores byliv: Fiskefestival, naturmøde, musikarrangementer mm. Realiseringen af disse planer ligger nok nogle år ude i fremtiden.


  På ungeområdet er det også positivt at der nu etableres en produktionsskole i den tidligere Nordsøhøjskoles bygninger med sattelitværksted i det tidligere Vestkajens Maskinværksted. Selv om det ikke er vores fortjeneste er det godt, at der nu kommer ungdom og aktivitet til byen. Det er noget af det vi også har arbejdet for.


  Vores medlemstal er heldigvis for opadgående, men vi kan bruge mange flere. Jo flere vi er,- des større indflydelse kan vi få, og jo lettere bliver det at rejse den nødvendige finansiering af driftsudgifter, og når gode ideer skal realiseres. Så kender i nogen, der også holder af vores by, kunne I måske være med til at hverve dem for os. Vi har løst lidt op for betingelserne for medlemskab, således at alle der har haft eller har en tilknytning til byen kan optages. Det gælder f.eks. faste feriegæster, sommerhusejere eller fraflyttere. Og skulle nogle af jer have lyst til at deltage mere direkte i arbejdet er der arbejdsgrupper af forskellig art man kan byde ind på. Det håber vi at nogle af jer vil.


  Uden opnåelse af fondsstøtte, sponsorater og medlemskontingent ville det ikke være muligt at realisere Byforums planer og projekter. Derfor skal lyde en stor tak til alle som har bidraget med støtte til de projekter, som nu er under udførelse.

  Driften af Byforum understøttes alene ved frivillig indsats uden godtgørelse af nogen art.