Generalforsamling

Referat

Ordinær generalforsamling den 16. juni 2021

 

 

Den 14. juni 2021 afholdtes der ordinær generalforsamling i Byforum Hirtshals på det gamle rådhus i Hirtshals.

 Til stede var ca. 25 medlemmer af Byforum Hirtshals, samt et par gæster.

 

Dagsorden var ifølge vedtægterne således:


  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Regnskab med revisorpåtegning.
  4. forslag fra medlemmer eller bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring vedrørende bestemmelserne i §2 og § 3. Forslaget blev vedhæftet  indkaldelsen som bilag.

     5. Valg til bestyrelsen – jf. vedtægterne afgår 4 medlemmer:

Jens Brændgaard udtræder, Gry Bruun Nielsen, Jørgen Christensen og Kurt Bærentsen er villige til genvalg.

     6. Valg af revisor.

 

Ad.1. Formanden John Kongerslev oplyste, at bestyrelsen havde udpeget Olav Pedersen som dirigent.  

 

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig, idet der var udsendt en mail til alle medlemmerne den 21. maj 2021 med indkaldelse indeholdende dagsorden og forslag til ændringer af vedtægterne.

 

Der blev givet tilgivelse for, at generalforsamlingen først blev afholdt i juni måned, idet den ifølge vedtægterne skulle have været afholdt i januar måned. Udsættelsen skyldes Corona-situationen. Ingen af de mødte havde indvendinger herimod.   

 

Ad.2. Jørgen Rottbøll afleverede bestyrelsens beretning for det forløbne år, og beretning vedhæftes referatet som en bestanddel af dette. Efterfølgende var der ikke nogen diskussion, og beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

Ad.3. Regnskabet blev fremlagt af John Kongerslev. Regnskabet udviste et underskud på 3.757,00 kr. Dette skyldes hovedsageligt, at Byforum Hirtshals har anvendt egne midler til etablering af solnedgangspladsen og at driftsindtægterne er beskedne set i forhold til udgifterne.  

 

Regnskabet der var revisorpåtegnet af Peter Christensen fra BDO blev godkendt enstemmigt.

 

Ad.4. Der forelå et forslag fra bestyrelsen, idet man ønskede at ændre vedtægternes § 2 og § 3, således at virksomheder og personer mv., der havde relationer til Hirtshals, kunne være medlemmer og ikke alene dem der havde adresse i 9850 området. Dette forslag vedtoges med samtlige tilstedeværende stemmer.

 

I vedtægternes § 3 ønskede bestyrelsen indført en bestemmelse, at indkaldelse til generalforsamlinger skulle ske med 3 ugers varsel, hvilket ligeledes blev vedtaget enstemmigt.

 

Der udarbejdes herefter nye vedtægter som vil blive tilstillet medlemmerne på hjemmesiden.

 

Ad.5. Genvalgt til bestyrelsen blev Gry Bruun Nielsen, Jørgen Christensen, samt Kurt Bærentsen uden afstemning.

 

Jens Brændgaard udtrådte, og der var enighed om, at der nødvendigvis ikke skulle vælges et nyt medlem i stedet for, idet vedtægterne alene tilskriver, at der skal være 5 medlemmer af bestyrelsen.

 

Ad.6. Revisor blev genvalgt.

 

Der var ikke noget under eventuelt.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet tilbage til formanden, der herefter orienterede om Byforums aktuelle planer og kommende aktiviteter.

 

Generalforsamlingen hævet.  

 

Olav Pedersen

DirigentBestyrelsens beretning for 2020

 

2020 blev, som for samfundslivet i øvrigt, et specielt og udfordrende år for Byforum. Den langsommelighed i arbejdet, der åbenbart er et grundvilkår i det private- offentlige samarbejde, er ikke blevet hurtigere under Coronapandemien. Mødedialogen om udvalgte emner er dog fortsat med kommunen i virtuel form, og der har også, med de begrænsninger vi har været underlagt, været afholdt FU-møder, projektmøder og enkelte bestyrelsesmøder i foreningen. Desværre har det ikke været muligt at afholde borgermøder/repræsentantskabsmøder. Meget rører sig i vores lokalområde i øjeblikket, og det havde været godt at vende det med jer medlemmer, men det må desværre vente lidt endnu.

En del af de ret mange projekter, vi har arbejdet med de første år, er lagt på stand by, da det under de nuværende forhold ikke har været muligt at komme videre med dem. Vi vil derfor i beretningen koncentrere os om de større projekter, der kontinuerligt har været arbejdet med:

Udsigtsstien: Efter færdiggørelsen af projektplanen for godt et år siden, har vi siden arbejdet med at få finansieringen på plads. Det har både været opløftende, men også bragt skuffelser, og vi må konstatere, at finansieringen endnu ikke er helt på plads. Da vi mener, at der er et stort behov for at komme i gang med realiseringen, er vi i øjeblikket ude i en opsplitning af det samlede projekt, for dog på kort sigt at realisere den midt-vestlige del fra den gamle banegårdsbygning op til fyret. Hvis de økonomiske sponsorer er med på den, så vi stadig kan forvente at modtage de opnåede tilsagnsbeløb på trods af et reduceret projekt, vil vi kunne komme i gang i efteråret. Det har krævet en ny ansøgningsrunde, men forhåndsudmeldingerne er positive. Den resterende del af stien,- det østlige forløb fra banegårdsbygningen til Østergadebroen/Nordsøen kan så realiseres på et senere tidspunkt inden for en 2-3 årig periode. Vi har en tro på, at når først vestdelen af stien er anlagt, vil det blive nemmere at få finansieringen af østdelen på plads. Vi er nogle, der har arbejdet med dette projekt i 5 år, og vi er ikke tilbøjelige til at give op nu.

 

”Ringstien”: Som en udløber af tankerne om Udsigtsstien opstod en idè om at se på byens totale stisystemer. Der er faktisk mange, - og mange der trænger til en kærlig hånd. Vores kærlige hånd kommer også på et tidspunkt. Samtidig opstod ideen til en sti rundt om byen, fra fyret over Nejst plantage gennem Emmersbækparken og Folkeparken tilbage til Nordsøen. Det meste af dette stisystem ligger der allerede, så det vil være ret enkelt at etablere. Det kan blive en rigtig fin natur- og motionssti, som hvis man tager hele vejen rundt er på ca. 9,4 km. Arbejdet med realiseringen igangsættes i løbet af sommeren og vil sikkert fortsætte udover efteråret.

Solnedgangspladsen: Solnedgangspladsen ved Kystvejen er en solstrålehistorien, og viser hvad vi kan udrette, hvis vi får lidt opbakning. Det er blevet en rigtig fin lille plads, som både lokale og turister har taget til sig, og Rainer Daumillers smukke lange slyngede bænk er perfekt på det sted. Når bevoksningen vokser lidt til, bliver den endnu flottere. At den lod sig realisere skylder vi mange sponsorer en stor tak for: Initiativfonden for Hirtshals & Omegn, Hirtshals Rotary Klub, HMU A/S, Duusgaard Coating, B&E Stål, Spar Nord, Jyske Bank, Sparekassen Vendsyssel, Hjørring Kommune, også tak til vore samarbejdspartnere: Hjørring Vandselskab, Hirtshals Havn og Vennelyst. Byforum har også selv bidraget økonomisk og Fortovsmatroserne har ydet en stor indsats ved med dygtig håndværksmæssig kunnen at samle og opsætte bænk og borde. Ud mod nord og vest er der endda anlagt et kort stykke sti, - det første lille stykke af Udsigtsstien.

Havudsigten på ”Leret”: For at holde selve anlægsbudgettet på Udsigtsstien nede, har vi besluttet, at realiseringen af denne udsigtsplads sker som et selvstændigt projekt. Familien Espersens familiefond har været så venlige at donere et pænt beløb til formålet. Og med dette i kurven har vi ansøgt Realdanias pulje Underværker om støtte til det resterende beløb. Denne plads bliver anderledes i udtrykket end Solnedgangspladsen, men det skal nok blive et flot sted, og beliggenheden er jo helt i top.

”Sydspidsen af Norge”: Under kloakeringsarbejdet i Fiskergade dukkede denne store sten på 24,1 tons op, og med velvillighed fra kommune og vandselskab fik vi den placeret ude på ”Leret”, som et af de punkter udsigtsstien kommer forbi. En stor og flot sten, som den 93 år gamle Anders Chr. ”Opfinder” på Kystvejen godt kendte eksistensen af og navnet på, fra dengang man første gang stødte på den i 50erne ud for hans forældres hus.

Vesthavnen: Vi har i flere år været i dialog med både Hirtshals Havn og Kommunen, for at få dem til at forstå, at Hirtshals i Vesthavnen lige neden for byens centrum har en oplagt mulighed for at skabe et miljø med en helt særlig attraktionsværdi. Det er begyndt med restauranter, men potentialet er meget større. Her kan man skabe rammer for fest og fritid i en skala som ingen anden vestkyst by kan matche. Det ser faktisk ud til, at både Kommune og Havn har taget ideen til sig. Kommunen har med købet af Bjarne Perssons ejendom neden for kroen sikret den til bedre formål. Vi har foreslået nogle tiltag,- en multihal til musik og fiskefestival + meget andet, en plankebro langs sydvestkajen og et udsigtstårn. Spørgsmålet om Vesthavnens fremtid og muligheder er i øjeblikket sendt i høring. Det er godt, at Havn og Kommune er med på at der skal ske noget, men man kan jo være lidt utryg når de i høringsudbuddet skriver om nybyggeri i op til 15 ms højde!

Masterplan: Vi har også i flere år været fortalere for, at der blev udformet en masterplan for Hirtshals,- en overordnet plan for en fremtidig udvikling, der tilgodeser potentialer og lokale behov. Hvad skal der være hvor, hvad kan bevares og hvad saneres? Hvordan kan vi bedst gøre vores by attraktiv for bosættere og turister og gøre den til et bedre sted for børn og unge? Vi har en by, der over de sidste 25 er gået betydeligt ned i folketal, men de fleste er samtidig enige om at den har nogle store kvaliteter. Med planlægning og målrettet indsats må den negative udvikling kunne vendes. Ideen om en masterplan har Kommunen taget til sig, og de har arbejdet med det i ca. et halvt år. Hvad den kommer til at indeholde bliver i sidste ende en kommunal beslutning, men vi bliver dog taget med på råd, og deltaget i flere virtuelle møder med politikere og embedsfolk om sagen, og vi har en klar fornemmelse af, at man lytter til os.

Medlemssituationen: For at man lytter til os på højere sted, er det en fordel at vi er mange,- og gerne mange flere end vi er i dag. Vi har i bestyrelsen nok gjort for lidt ud af at skaffe nye medlemmer,- specielt her i Corona tiden, så vi vil opfordre jer alle til at forhøre jer i jeres egne netværk, om ikke der er nogle, der gerne vil bakke om vores arbejde. Det indebærer ikke nødvendigvis en særlig indsats,- selv om det også vil være absolut velkomment. Der er nok at tage fat på. Men et støttemedlemsskab er faktisk også en vigtig og god hjælp. Indmeldelse sker let og enkelt via Byforums hjemmeside.

Afslutningsvis skal nævnes, at Byforum drives og løser mange lokale opgaver for byen alene ved frivillig ulønnet indsats fra bestyrelse, medlemmer og ikke mindst ved fortovsmatrosernes indsats.

-