Generalforsamling

Referat

Ordinær generalforsamling den 26. februar 2024

 

Mandag den 26. februar kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Byforum Hirtshals i Byens Sal på Det gamle Rådhus i Hirtshals.

 

Til stede var 20 medlemmer af Byforum Hirtshals.

 

Dagsorden var ifølge vedtægterne således:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Regnskab med revisorpåtegning.
  4. forslag fra medlemmer eller bestyrelse.
  5. Valg til bestyrelsen – jf. vedtægterne afgår 4 medlemmer: Erik A. Krage, Anders Pedersen, Jørgen Rottbøll og John Kongerslev – Erik og Anders udtræder, Jørgen Rottbøll og John Kongerslev modtager genvalg.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt

 

Ad 1.   

Formanden John Kongerslev oplyste, at bestyrelsen havde udpeget Olav Pedersen som dirigent.  

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig, idet der var udsendt en mail til alle medlemmerne den 29. januar 2024 med indkaldelse indeholdende dagsordenen.  

 

Ad 2.

Jørgen Rottbøll fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år, og beretningen vedhæftes referatet som en bestanddel af dette. Der var ingen spørgsmål til beretningen, hvorefter den blev enstemmigt godkendt.

 

Ad 3.

Regnskabet blev fremlagt af John Kongerslev. Regnskabet udviste et overskud på kr. 7.761 og en egenkapital på kr. 69.181. Note 1 til regnskabet indeholdt projektregnskabet for anlæggelse af Udsigtsstiens vest/midt forløb udgørende en anlægssum på kr. 3.775.000.  Regnskabet var påtegnet af generalforsamlingsvalgt revisor Ole Rimmen. Regnskabet godkendtes enstemmigt uden bemærkninger.

 

Ad 4.

Der var ikke indløbet forslag til behandling på generalforsamlingen fra medlemmer eller bestyrelse.

 

Ad 5.

Genvalgt til bestyrelsen blev Jørgen Rottbøll og John Kongerslev. Bestyrelsen foreslog til nyvalg Arthur Corneliussen og Jan Christiansen, der blev valgt uden afstemning.

Bestyrelsen består herefter af: John Kongerslev, Jørgen Rottbøll, Jørgen Christensen, Kurt Bærentsen, Arthur Corneliussen og Jan Christiansen.

 

Ad 6.

Ole Rimmen blev genvalgt som revisor.

 

Ad 7.

intet til forhandling

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet tilbage til formanden, der herefter orienterede om Byforums aktuelle planer og kommende aktiviteter.

 

Generalforsamlingen hævet.  

 

Olav Pedersen

Dirigent

 

Bestyrelsens beretning for 2023


Vi har nu eksisteret i 6 år, og vi er vedblivende en interesseorganisation, der kæmper for Hirtshals, så byen kan leve, trives og udvikle sig i pagt med byens unikke placering på Vendsyssels vestlige hjørne. Her vil naturen, hav og havn altid være definerende for byens særlige udtryk og muligheder. Hirtshals har et kæmpe potentiale både som oplevelsesmål, og som et unikt sted at bo. Det er dette potentiale vi i Byforum gerne vil være med til at udvikle og forløse, så byen fremover kan udvikle sig til et visuelt kønnere sted og samtidig til et mere spændende sted med mange former for oplevelser.


Medlemssituationen er stabil på ca. 120 medlemmer. Vi ville jo gerne havde været flere, og det håber vi, at alle medlemmer kan hjælpe med til. På trods af vores ret beskedne størrelse synes vi, at vi gennem årene har fået opbygget en stærk position. Vi er én af dem man spørger og lytter til i Kommunen, når nye tiltag skal ske. Men var vi flere, ville vi stå endnu bedre.


I det forløbne år er der sket det glædelige, at vores udsigtssti nu er ført frem til Banegårdspladsen,- fra Den grønne Plads videre over det gamle jernbaneterræn og over den smukke bro over Skagerakvej. Ikke alle mente at denne etape og denne bro var nødvendig eller ønskelig, men jeg tror at langt de fleste i dag vil bøje sig for det flotte resultat. Det eneste der mangler er møblering af et par udsigtslommer med Daumillers smukke bord-bænkesæt. Det vil ske her senere på foråret. Fra disse steder vil man have en fin udsigt ud over havnens ældste del. At broen i sin udformning er blevet så let og elegant som den er, skyldes et fint parløb mellem John og Ole Møgelmose, og vores dygtige fortovsmatroser stod for færdigmonteringen af gelænderet. Der ligger en lang proces og meget mere arbejde bag sådan en lille bro, end man lige kan forestille sig.


På vores initiativ har Kommunen nu også fået trafiksikret Kystvejen fra betonvejen ved fyret og ud til hovedvejen med cykel-gangsti. Det var tiltrængt, da der specielt om sommeren kunne være mange både gående, cyklende og bilende trafikanter på det ret smalle vej, men det ser ud til at være godt løst nu. Også initiativet med en mere trafiksikker overgang ved Hovedvejen mellem Grønnevej og Hans Jensens Allé er i årets løb blevet afsluttet med en trappe i nordskrænten.


Vi har i nogle år samarbejdet med Hirtshals Turisme og HHE om Vesthavnen, og mulighederne her. Tilbagegangen i fiskerflåden og serviceerhvervene har åbnet for nye muligheder omkring Vestbassinet, som ligger lige op ad bymidten og neden for ”trappen”. Byforum fik for nogle år siden Kommunen til at købe Moonshinerens ejendom over for beddingen. Ejendommens placering, med dens tætte tilknytning til området neden for trappen, forekommer os ideel med henblik på en udbygning af ”byens hjerte”: Den grønne plads, trappen og området nedenfor denne. Det vi havde i tankerne, var en elegant multihal tilpasset placeringen. Den kunne understøtte større events såsom Naturmødet, Fiskefestivalen og Musik under Trappen, men også give andre muligheder året rundt. Det viste sig desværre at en gruppe lokale aktører tilknyttet Fiskefestivalen var imod disse planer. De anser værkstedsbygningen for at være bevaringsværdig og nærmest kulturarv på Hirtshals-plan. I stedet ønsker de at oprette et brugerråd, som skal varetage og udvikle Moonshinerens bygning med henblik på istandsættelse og fremtidig anvendelse. Det har de ansøgt Hjørring Kommune om allerede for halvanden år siden.  Dels synes vi ikke i Byforums bestyrelsen, at det er i samarbejdets ånd, at enkelte aktører går enegang på et sted og et område, som vi skulle udvikle i fællesskab. Og dels synes vi, at det er idéforladt og uambitiøst at lade tingene være som de er, når stedet kunne udvikles til noget langt mere spændende. Men vi må jo bøje os for demokratiets spilleregler. Nu afventer vi så hvad ejeren, Hjørring Kommune har af mening om ejendommen og områdets fremtidige indretning. Vi kan jo håbe på, at der ad åre vil blæse andre vinde. I længden må vi tro på, at vi kommer længst med samarbejde, men det er i praksis tydeligvis svært at nå til bred enighed om større projekter.


Vedrørende Vesthavnen, havde vi også et udsigtstårn på vores oprindelige idéliste a la det, der i sin tid stod på hjørnet af Vestmolen og Tværmolen og med ca samme udseende og placering. På initiativ af Hirtshals Turisme kommer der nu et tårn, men det kommer lidt længere inde,- ca over for ”Trappen” og vist med et noget andet udseende. Men det hilser vi velkommen. Godt at andre også kan bidrage til udviklingen.


Vi arbejder selvsagt med flere initiativer, men det vil jeg overlade til John at fortælle lidt om bagefter. Der sker heldigvis en hel del nyt i vores by. Flere handlende er kommet til, og nordmændene synes at være vendt tilbage i et større omfang end for et år siden. Fremtiden har sine udfordringer, men også mange udviklingsmuligheder vi kan arbejde på at realisere.