Om os

KONCEPT


Etableringskoncept 2017Foreningens formål

Byforum Hirtshals stiftes som en forening og er hjemmehørende i Hirtshals.

Foreningen har til formål gennem initiativer og samarbejde at skabe basis for vækst og udvikling i bred forstand af 9850-Hirtshals lokalområde - herunder at indsamle, evaluere og koordinere idéer fra lokale foreninger, virksomheder og borgergrupper samt at etablere sig som en handlekraftig lokal samarbejds- og sparringspartner med Hjørring Kommunes politikere og embedsmænd.

Byforums formål er at tjene borgerne for at fremme et engageret lokalt præg på udvikling af lokalmiljøet.


Organisation

Foreningens øverste myndighed er dens generalforsamling samt de til enhver tid gældende vedtægter.

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 personer, som i foreningens første leveår består af Stiftelsesgruppens 9 medlemmer. Ved første ordinære generalforsamling afgår 4 medlemmer, der kan genvælges eller erstattes ved nyvalg efter generalforsamlings beslutning.

Bestyrelsen nedsætter et 3 mands forretningsudvalg, der har til opgave at evaluere oplæg og projekter til fremlæggelse for bestyrelsen.  Daglig ledelse og drift af koordinerende sekretariat varetages af en ansat Bykoordinator.


Optagelse af medlemmer

Som medlem kan optages enkeltpersoner, virksomheder, foreninger, interessegrupper mv., forudsat disse er bosat eller har domicil i 9850-Hirtshals området. 

Medlemmerne indgår i foreningens repræsentantskab, idet virksomheder, foreninger og interessegrupper selv udpeger én repræsentant til optagelse i repræsentantskabet. Repræsentantskabet udgør foreningens generalforsamling og er således øverste myndighed. Lokalpolitikere bosat i 9850-Hirtshals området er fødte medlemmer af Repræsentantskabet.

Medlemmer betaler årligt kontingent med kr. 200 for enkeltpersoner; foreninger ≤ 50 medlemmer kr. 1.000 og derover med kr. 1.500; virksomheder med ≤ 20 ansatte med kr. 1.000 og derover kr. 1.500.


Økonomi

Byforums drift finansieres gennem kontingent fra dets medlemmer samt gennem støtte fra kommune, donorer og mulige fonde. Bortset fra honorering af Bykoordinator og drift af sekretariatet forventes Byforum drevet af frivillige ulønnede borgere.


Indsatsområder

Byforum vægter følgende primære indsatsområder for at opnå et bedre bymiljø at bo og færdes i:

Byudvikling, byrumsforskønnelse og bosætning -

herunder at understøtte udvikling af bl.a. turisme, attraktioner, begivenheder, erhvervs- og handelsliv samt markedsføring af Hirtshals.


Handlingsplan

Byforums bestyrelse udarbejder på grundlag af bl.a. indspil fra arbejdsgrupperne en overordnet og langsigtet akkumulerende handlingsplan, som én gang årligt ajourføres og præsenteres for repræsentantskabet samt kommunens ledelse, politikere og relevante embedsmænd.

Handlingsplanen danner grundlag for tiltag og projektarbejde i grupperne for det kommende år. Flerårige større projekter og tiltag kan indgå i projektarbejdet. Planen skal indeholde byens egen ønskeliste for fremtidige tiltag.


Projektgrupper

Repræsentantskabets medlemmer optages i arbejdsgrupper, der får til opgave, at arbejde med idéer, initiativer og udvikle projekter indenfor de enkelte indsatsområder.

Hver arbejdsgruppe vælger selv sin formand og sekretær. Grupperne refererer til Forretningsudvalget.

Der afholdes 3 til 4 årlige repræsentantskabsmøder, hvor arbejdsgrupperne præsenterer resultater af gruppernes projektarbejde til debat i repræsentantskabet.


Projekter på kort sigt

Byforum vil aktivt tage del arbejdsprocessen vedrørende ”Kommunens Områdefornyelses Projekt”, så længe dette er under gennemførelse. Potentielle mulige projekter, der falder udenfor ”Områdefornyelsens” planer vil kunne opsamles til viderebearbejdning i Byforum regi.

Allerede i Byforums første leveår er det hensigten, at gennemføre relevante projekter til forskønnelse eller til synlig gavn for bymiljøet. 

 

Projektgennemførelse

Idéer, initiativer og projektoplæg bearbejdet af repræsentantskabsgrupperne fremlægges i første led for forretningsudvalget til godkendelse og optagelse som projekt til videre bearbejdning og beskrivelse, hvorefter Byforums bestyrelse træffer afgørelse om procedure for projekternes videre aktivering.

Forretningsudvalget etablerer netværk til alternative finansieringskilder og har således og derudover ansvaret for udarbejdelse af endelig projektbeskrivelse, indhentning af myndighedsgodkendelse samt sikring af projektfinansieringen.


Kommunikation

Bykoordinator er den direkte adgang til kommunikation med og kontakt til Byforum.

Alle borgere har mulighed for at henvende sig til Byforum gennem kontakt til Bykoordinator og ad den vej fremsætte indspil og forespørgsler til behandling i Byforum.

Byforums sekretariat etableres med kontorsted for personlige henvendelser og mødeaktivitet på det Gl. Rådhus i Hirtshals. Bykoordinator vil have faste ugentlige træffetider på kontoret. Herudover kan henvendelse ske på følgende vis:

Mobiltelefon: 2380 1780

Mail: bykoordinator@byforum-hirtshals.dk


Information om Byforum Hirtshals og dets aktiviteter findes på hjemmesiden: www.byforum-hirtshals.dk

 

- - - o O o - - -


Hirtshals er mulighedernes by....   Byforum sætter mulighederne i fokus