Generalforsamling

Referat

Ordinær generalforsamling den 27. januar 2020

 

 

Den 27. januar 2020, kl. 19:00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Byforum Hirtshals på det gamle rådhus i Hirtshals. Til stede var 20 medlemmer af Byforum Hirtshals, samt 2 gæster, nemlig Rainer Daumiller og Birgitte Daumiller.

Dagsorden var ifølge vedtægterne således:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Regnskab med revisorpåtegning.
 4. forslag fra medlemmer eller bestyrelse.
 5. Valg til bestyrelsen – jf. vedtægterne afgår 5 medlemmer:

Susanne Fibiger, Claus Roden Jensen, Jørgen Jensen, Jørgen Rottbøll og John Kongerslev – Jørgen Rottbøll og John Kongerslev er villige til genvalg.

 1. Valg af revisor.

 

Ad.1. Formanden John Kongerslev foreslog Olav Pedersen som dirigent, og dette blev vedtaget uden afstemning. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig, idet der var udsendt en mail til medlemmerne den 4. januar 2020 om generalforsamlingen.

 

Ad.2. Jørgen Rottbøll afgav beretning for det forløbne år, og denne beretning vedhæftes nærværende referat som en bestanddel af dette. Efterfølgende var der ingen spørgsmål eller bemærkninger, og derfor blev beretningen enstemmigt godkendt.

 

Ad.3. Regnskabet blev gennemgået af John Kongerslev, der blandt andet kunne oplyse, at der i år ikke er ydet tilskud fra kommunen ligesom det første år. Endvidere kunne det konstateres, at der var et overskud på kr. 13.599,00 efter, at der var konstateret et underskud på Hirtshals Bænken på kr. 3.505,00. Der var ydet et tilskud fra Hirtshals Sparekasses gavefond på kr. 52.000,00 til Hirtshals Bænken. Regnskabet og påtegning fra revisor blev enstemmigt godkendt.

 

Ad.4. Der var ingen forslag.

 

Ad.5. Da ingen udover Jørgen Rottbøll og John Kongerslev var villige til at modtage genvalg, foreslog bestyrelsen Ole Møgelmose og Anders Pedersen. Der blev efterlyst yderligere forslag, men der var ikke ønske om yderligere. Kandidaterne blev valgt uden afstemning.

 

Ad.6. Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, og dette tilsluttede forsamlingen sig.

 

Herefter blev generalforsamlingen hævet, og ordet blev overgivet til formanden der havde en redegørelse for de projekter der bliver arbejdet med, og de projekter man ønsker at gå i gang med. Specielt stiprojektet blev omtalt og er nu så langt fremme, at man kan gå i gang med at søge diverse fonde. Budgettet andrager godt 7 mio. kr.

 

Således passeret.

Olav Pedersen

Dirigent


Bestyrelsens beretning for 2019

 

Byforum Hirtshals har nu gennemlevet to driftsår og har efterhånden fundet sin funktionsform som en art borgerforening, der prioriterer byudvikling og har pleje af borgernes trivsel og interesser øverst på dagsordenen fremfor at være arrangør af festivaler og underholdningstiltag.

Foreningen har ved årsskiftet 69 medlemmer og med dette antal holdt stand i forhold til udgangen af første driftsår. I øvrigt efterlever bestyrelsen Byforums formålsparagraf, der lyder sådan her:

 • Foreningens formål er gennem initiativer og samarbejde at skabe basis for vækst og udvikling i bred forstand i 9850 Hirtshals lokalområde, herunder at indsamle, evaluere og koordinere idéer fra lokale foreninger, virksomheder og borgergrupper samt at etablere sig som en handlekraftig, lokal samarbejds- og sparringspartner med Hjørring Kommunes politikere og embedsmænd.
 • Byforum er til for borgerne og for at fremme et engageret, lokalt præg på udviklingen af lokalmiljøet.

Byforum har i årets løb ikke afholdt repræsentant- og borgermøder, idet bestyrelsen har valgt at holde fokus på fremme af bearbejdningen af projekter indkommet i første driftsår såvel som de nye optaget i det forløbne år. Det må erkendes, at omfanget af projektopgaver er omfattende og bearbejdningstiden er noget mere langsommelig end først forventet ved Byforums etablering. Altså - må det nok engang erkendes at ting tager meget lang tid! Og det skal vel også lige nævnes, at Byforums indsats beror på frivilligt arbejde, som alene udføres af ulønnede lokale ildsjæle.

Handlingsplanen for 2019 med 13 projektemner sammen med udvalgte nytilkomne har dog ikke ligget stille. Vi kan lige nu gøre følgende status på projektpuljen:

 • På Grundlovsdag præsterede vi prototyper af ”Hirtshals Bænken”, som vi har udviklet i samarbejde med vores lokale møbelarkitekt Rainer Daumiller. Designet har høstet stor anerkendelse hos mange af byens borgere og projektet videreføres i flere udformninger. Vi er taknemmelige for den økonomiske støtte, vi modtog fra Hirtshals Sparekasses Gavefond til realisering af projektet.
 • Vi har netop afsluttet arbejdet med projektplanen for ”Udsigtsstien ved Hirtshals”. Det har været meget ressource- og tidskrævende at hale dispensationer og tilladelser iland for anlægsruten for den 3,2 km lange Udsigtssti, men nu i januar er vi endelig klar til præsentation af projektet og til at igangsætte den finansielle proces.
 • Andre projekter tillige med ny optagne er under bearbejdning og nogle af disse afventer Kommunens stillingtagen eller tilladelse til gennemførelse. I denne pulje finder man både trafiksikringstiltag, byrumsforskønnelser samt mere langsigtede forslag til spændende byudviklingstiltag.
 • Fem projekter fra 2019 planen er udskudt og vil senere blive taget op til revurdering i samarbejde med andre lokale foreninger.
 • Der er etableret arbejdsgrupper bestående af medlemmer, der tager sig af bearbejdning af projektemner frem mod en projektplan.
 • Bestyrelsen har i årets løb afholdt syv bestyrelsesmøder og én intern Workshop med besøg af formanden fra Esbjerg Byforum. Workshoppen havde til formål at vurdere om Byforum holder ret kurs.
 • I det forløbne år er der etableret et foreningssamråd med deltagelse af Hirtshals Handel & Erhverv, Hirtshals Turistforening og Byforum Hirtshals. Vi forventer, at samarbejdet fremadrettet vil føre til et fælles fodslag med konstruktive resultater til byens bedste.

Herudover har bykoordinator og bestyrelsesmedlemmer anvendt betydelige ressourcer på gennemførelse af forundersøgelsen vedrørende ”Naturens Hus”, understøttelse af ”Naturmødet” med betjening af info-stand og P-vagt koordinering, deltaget i områdefornyelsesmøder samt ikke mindst taget aktivt del i planlægning og gennemførelse af festlighederne i anledning af byens 100-års jubilæum. 

Vi ser frem til et nyt og aktivt år 2020, hvor vi i bestyrelsen har god tro på, at Byforum gør fundamentet under sit virke endnu stærkere og vil kunne realisere nogle af sine projekter til gavn og glæde for Hirtshals by og dens beboere.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og byens borgere et fornøjeligt og glædeligt nytår.

-